Uwaga! To jest wersja archiwalna serwisu!

Aktualne wiadomości znajdziesz tutaj: www.wadowice24.pl

wadowice 24.pl

Rozmiar tekstu
  • Powiększ czcionkę
  • Przywróć standardową
  • Pomniejsz czcionkę

Regulamin Plebiscytu

Email Drukuj

§1. Postanowienia ogólne.
1. Plebiscyt „Plebiscyt na najlepszego radnego gminy Wadowice” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez serwis Wadowice24.pl. (zwany dalej „Wadowice24.pl”) z siedzibą w Wadowicach przy os. Kopernika 17/35 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Wadowice24.pl (zwane dalej „Fundatorem”).

3. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Wadowice24.pl, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”

§2. Czas trwania Plebiscytu.

1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie od 21 czerwca do 14 lipca (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu
1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w serwisie Wadowice24.pl wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane w Wadowice24.pl słowo kluczowe i opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Wadowice24.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Wadowice24.pl

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.

§4. Postanowienia końcowe.
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Wadowice24.pl. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wadowice24.pl dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Wadowice24.pl na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3. Wadowice24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie.

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8. Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
 
Sprawdź nas:
Oferty domów w Wadowicach
duży wybór, najnowsze propozycje, atrakcyjne lokalizacje