8d88566555e1830c7c3fa9c495b8ae5b.html Regulamin serwisu

Uwaga! To jest wersja archiwalna serwisu!

Aktualne wiadomości znajdziesz tutaj: www.wadowice24.pl

wadowice 24.pl

Rozmiar tekstu
  • Powiększ czcionkę
  • Przywróć standardową
  • Pomniejsz czcionkę

Regulamin serwisu

Email Drukuj

Regulamin korzystania z serwisu www.wadowice24.pl funkcjonującego pod domeną o nazwie Wadowice24.pl


I. Postanowienia ogólne i definicje.

Administratorem serwisu "Wadowice24.pl - Twoje miasto z innej strony" (pod adresem http://www.wadowice24.pl/) jest Firma Wadowice24.pl z siedzibą w Wadowicach (adres korespondencyjny: os. Kopernika 17/35; 34-100 Wadowice), zarejestrowana 30.10.2008 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach pod numerem 9358/08, posiadająca NIP: 551-208-84-43 oraz REGON 120 802 577, legitymująca się rejestrem prasowym: Ns. Rej. Pr 226/07 Sąd Okręgowy/ I Wydział Cywilny w Krakowie z dn. 14 stycznia 2008.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu Wadowice24.pl, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w tym serwisie (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług serwisu Wadowice24.pl zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości - w przypadku określonych treści - informowania użytkownika o takich treściach, ze stosowanym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.). W zależności od faktu posiadania przez użytkownika profilu użytkownika w serwisie, różnicowana jest (lub może być) przez Wadowice24.pl funkcjonalność serwisu dla użytkowników, w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie, bez podania przyczyn.

2. serwis Wadowice24.pl (lub serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie wadowice24.pl, składających się na serwis wadowice24, umieszczony na stronie głównej http://www.wadowice24.pl, o charakterze społecznym, umożliwiający między innymi przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach społecznych oraz politycznych, jak również ich komentowanie, umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń.

3. informacje o użytkowniku - wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie Wadowice24.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą). Serwis umożliwia umieszczenie (w sposób widoczny dla innych użytkowników) w szczególności następujących danych: adres e-mail, pseudonim, adres pod którym jest prowadzony blog użytkownika w domenie Wadowice24.pl.

4. serwery Wadowice24.pl - serwery na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Wadowice24.pl i na których zapisane są informacje o użytkowniku oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

5. konto - konto w serwisie Wadowice24.pl o określonym przez użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie na serwerach Wadowice24.pl przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej serwisu formularza (opcja „zarejestruj się"). Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione po zalogowaniu się na konto i wybraniu opcji zmiany hasła. Poprzez zalogowanie się na konto użytkownika użytkownik może dokonywać edycji danych ujętych w jego profilu, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. profil użytkownika - miejsce w serwisie Wadowice24.pl, w którym umieszczone są informacje o użytkowniku zarejestrowanym, w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu, przy czym zakres informacji o użytkowniku jest zależny wyłącznie od woli użytkownika (administratorem profilu użytkownika jest jego użytkownik). Profil użytkownika zawierać może również komentarze lub podobne treści tego użytkownika (lub odnośniki do nich), jak również wpisy w serwisie kwalifikowane jako tzw. blogi, przy czym o tym, czy takie treści będą umieszczone w profilu użytkownika i o ich zakresie wyłącznie decyduje Wadowice24.pl (jest to zależne od bieżącej funkcjonalności serwisu). Inne informacje o użytkowniku mogą być dostępne w ramach jego profilu w przyszłości, stosownie do bieżącej funkcjonalności serwisu. Informacje ujęte w ramach danego profilu użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu. Zmiana informacji o użytkowniku w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na jego konto (pod adresem http://www.wadowice24.pl/, wymagane login i hasło) i wybraniu opcji edycji profilu (dane profilu użytkownika mogą być edytowane jedynie przez „właściciela" tego profilu, znającego login i hasło niezbędne dla dokonania zmian). Profil każdego użytkownika zarejestrowanego różni się co najmniej nadanym przez użytkownika danego profilu pseudonimem użytkownika. Konto użytkownika jest dostępne wyłącznie dla użytkownika, którego informacje są w nim zawarte. Nie podlega zmianie (edycji, modyfikacji) adres prowadzonego dla danego użytkownika zarejestrowanego bloga.

7. pseudonim - obowiązkowe dla użytkownika zarejestrowanego indywidualne, niepowtarzalne w serwisie oznaczenie każdego profilu użytkownika (który jest automatycznie zakładanych dla każdego użytkownika zarejestrowanego, posiadającego konto), składające się z od 3 do 32 znaków, widoczny w serwisie dla innych użytkowników, jeśli danych czynności, które są następnie udostępniane innym użytkownikom (np. komentarze) dokonuje użytkownik tego profilu, po uprzednim zalogowaniu. Pseudonim użytkownika zarejestrowanego ma kolor ciemnozielony i jest niezmienny. Pseudonim użytkownika niezarejestrowanego ma kolor czarny i może być używany przez więcej niż jedną osobę.

II. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Wadowice24.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Wadowice24.pl umożliwiającego (między innymi) przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach społecznych oraz politycznych, jak również ich komentowanie, umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń. Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z serwisu (w tym zasady techniczne i szczegółowa funkcjonalność serwisu) zamieszczone mogą być na stronach serwisu, przy czym informacje takie, wraz z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa regulują w sposób wyłączny, kompleksowo i wyczerpująco, prawa i obowiązki użytkowników oraz Wadowice24.pl. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu z informacjami zamieszczonymi na stronach serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Informacje powołane w niniejszym punkcie stanowią integralną część Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rozumie się przez to również powołane informacje (z zastrzeżeniem miejsca publikacji treści Regulaminu - punkt 38 i 39 dotyczą wyłącznie treści niniejszego Regulaminu , bez powołanych informacji).

2. Celem zasadniczym serwisu jest udostępnienie użytkownikom informacji o bieżących wydarzeniach, w tym możliwości ich komentowania. Funkcjonalność i zasady korzystania z serwisu są zmienne w czasie - Wadowice24.pl może zmienić (rozszerzać lub zawężać) zakres dostępnych usług lub funkcjonalność tego serwisu, kierując się powyższym celem zasadniczym serwisu, w tym może wprowadzać dalsze nieodpłatne lub odpłatne usługi dostępne w ramach powyższego serwisu. Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika, mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu umieszczenia w serwisie i opublikowania dla wszystkich użytkowników serwisu. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu ich technicznego wprowadzenia do systemów informatycznych Wadowice24.pl obsługujących od strony technicznej i programowej serwis, by w konsekwencji zapewnić ich umieszczenie (w zakresie określonym przez użytkownika) w serwisie w profilu.

3. Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Nazwa użytkownika" są rejestrowane w systemie informatycznym wadowice24.pl jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołana nazwa, zwana również loginem, oraz ustanowione przez użytkownika hasło). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie w celu przypomnienia hasła (na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłany, na odpowiedni wniosek użytkownika złożony serwisie e-mail z informacją przypominającą hasło do serwisu). Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym standardowo nie zawierają danych osobowych, chyba że użytkownik, dobrowolnie postanowi inaczej (np. poprzez użycie w loginie lub pseudonimie imienia i nazwiska, poprzez wskazanie danych osobowych w polu „o mnie" lub w inny sposób). Administratorem tych danych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu, adresu prowadzonego bloga oraz pseudonimu).

4. Dla prawidłowego korzystania z serwisu wadowice24.pl konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych).

5. Każdy użytkownik może mieć wiele profili użytkownika, przy czym dla każdego z profili użytkownika konieczne jest posiadanie innego konta. Posiadanie konta oraz profilu nie warunkuje możliwości korzystania z serwisu, a jedynie z określonych opcji serwisu (np. możliwości posiadania bloga lub możliwości podpisywania komentarzy indywidualnym ustalonym przez użytkownika pseudonimem, w kolorze właściwym dla użytkowników zarejestrowanych, o ile taki pseudonim nie jest lub nie był już wykorzystywany przez innego użytkownika zarejestrowanego). Użytkownik niezarejestrowany (tzw. gość), nie posiadający konta (profilu), może korzystać z serwisu w ramach jego podstawowej funkcjonalności, w tym także podpisywać komentarze pseudonimem, z zastrzeżeniem, iż taki pseudonim nie będzie zarezerwowany na wyłączność dla takiego użytkownika (teoretycznie tym samym pseudonimem może się podpisywać wielu użytkowników niezarejestrowanych).

6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w serwisie, czy posiada profil użytkownika (i konto) w serwisie, czy też korzystanie z tego serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).

7. Wszelkie prawa do serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć, lub utworów, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują Wadowice24.pl.

8. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:

a. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub wadowice24.pl, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie artykułów, komentarzy, blogów, profili i innych treści, według zadanych kryteriów,

b. opisywać i komentować umieszczone w serwisie artykuły, komentarze, blogi, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem.

9. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji (w tym zdjęć - wizerunków osobistych użytkowników). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

10. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Wadowice24.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Wadowice24.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Wadowice24.pl już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Wadowice24.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Wadowice24.pl kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

11. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, danych lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych), oraz że jest świetle prawa władny do takich działań.

12. Z tytułu korzystania z serwisu Wadowice24.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo iż celem Wadowice24.pl jest umożliwienie użytkownikom serwisu korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Wadowice24.pl zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z tego serwisu w stosunku do niektórych, wybranych przez Wadowice24.pl usług serwisu, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, a każda odpłatna usługa w serwisie, niezależnie od wyraźnego jej oznaczenia w serwisie jako odpłatnej, świadczona będzie jedynie na wyraźne, jednoznaczne żądanie użytkownika świadczenia takiej usługi.

13. Z serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika, przy czym wadowice24.pl różnicuje funkcjonalność serwisu dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto lub profil. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi założenie własnego profilu w serwisie (konto jest warunkiem posiadania profilu). Każdy użytkownik, niezależnie od faktu posiadania konta lub profilu, może przeglądać serwis.

14. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu. Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.

15. wadowice24.pl zastrzega sobie umieszczenie określonych danych użytkownika z opóźnieniem (np. zdjęcia użytkowników mogą być dostępne w serwisie, pomimo ich umieszczenia przez użytkownika w serwisie, po określonym czasie, niezbędnym dla przeprowadzenia zgodności parametrów technicznych i charakteru zdjęcia z wymaganiami Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub innymi wymogami serwisu, w tym określonymi w formularzu rejestracyjnym lub edycyjnym danych profilu użytkownika.

16. Po założeniu profilu, użytkownik posiadający profil użytkownika może w każdym czasie dostępności serwisu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu, edytować swoje dane w tym serwisie (podane w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym czasie zmienione), poprzez zmianę danych o użytkowniku w formularzu edycyjnym profilu użytkownika (formularz dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto użytkownika), przy czym zmianie nie podlegają: nazwa użytkownika (login).

17. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, artykuły, blog, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:

a. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez wadowice24.pl lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu lub innych aniżeli Wadowice24 serwisów administrowanych przez wadowice24.pl oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie (lub innych serwisach wadowice24.pl), obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści lub profili użytkowników lub innych wyszukiwarkach. Wyszukiwarki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są mechanizmem odnalezienia w serwisie profilu danego użytkownika lub profili użytkowników spełniających określone przez użytkownika wyszukującego kryteria (np. kryterium wieku, daty ostatniego zalogowania) lub określonych innych danych, treści lub informacji związanych z serwisem i informacjami w nim umieszczanymi,

b. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez wadowice24.pl lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w punkcie „a", jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów.

c. zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa w niniejszym ustępie w punktach „a" i „b" oznaczają w szczególności, iż powołane w punkcie 17 treści mogą zostać przez Wadowice24.pl (w całości lub części) upublicznione np. w ramach serwisu wadowice24.pl (np. poprzez ich publikację na stronie głównej serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.

d. Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo. Usunięcie profilu jest możliwe na wniosek danego użytkownika (składny poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji usunięcia profilu), przy czym Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo bezterminowej publikacji i rozpowszechniania (w sposób określony w punktach „a" i „b" powyżej) powołanych treści takich użytkowników (opublikowanych przed realizacją dyspozycji usunięcia profilu), w szczególności zawartych w komentarzach, odpowiedziach, opiniach, blogach itp. (licencja na bezterminową publikację treści).

18. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta. Wadowice24.pl sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Wadowice24.pl sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

19. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania.

20. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w serwisie na inne osoby. Profil danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.

21. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami „netykiety," zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu. W szczególności zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami (np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników) spamu (w tym "niechcianej" reklamy), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne); zakazane jest także rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym,

b. podszywanie się pod inne osoby;

c. publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających w prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób,

d. naruszanie tajemnicy korespondencji;

e. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki - zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie) oraz innych dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik, bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);

f. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę;

g. inne zachowania użytkownika, które zostaną uznane przez Wadowice24.pl za zachowania oczywiście niepożądane lub naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem lub celem lub charakterem serwisu lub utrudniające innym użytkownikom korzystanie z serwisu lub utrudniające funkcjonowanie serwisu lub w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Wadowice24.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Wadowice24.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp..

22. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu (od „a" do „g") stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie. Niezależnie od powyższego Wadowice24.pl jest uprawniona dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw, jak również do wstrzymania świadczenia na rzecz takiego użytkownika innych usług Wadowice24.pl.

23. Wadowice24.pl informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych Wadowice24.pl lub kont/profili innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z serwisu. Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego profilu, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego profilu i innych podobnych zdarzeń. Dane takie (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez Wadowice24.pll wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będę analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego Wadowice24.pl mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych. Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez Wadowice24.pl udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Wadowice24.pl obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia Policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.).

24. Wadowice24.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu, wadowice24.pl:

a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,

b. zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania serwisu w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników lub wybranych adresów IP,

c. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego profilu użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika w zakresie umieszczenia danego pliku/zdjęcia lub komentarza w serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, „netykiety", zasad współżycia społecznego itp.); postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,

d. zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, zaprzestania udostępniania serwisu w całości lub części, dla wszystkich lub niektórych lub poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.

e. Administrator serwisu Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia w komunikacie porządkowym w odrębnym tekście, komentarzu, arykule, numeru IP komputera anonimowego użytkownika, który nie zalogował się w serwisie i występuje jako osoba anonimowa.

f. Użytkownik, który jako osoba niezarejestrowana i anonimowa w serwisie Wadowice24.pl, dodaje komentarz lub inne treści na stronie Wadowice24.pl wyraża tym samym zgodę na to, by Administrator Wadowice24.pl ujawnił jego numer IP komputera przy treści wpisu w serwise Wadowice24.pl.

25. Z tytułu działań Wadowice24.pl określonych w punkcie poprzedzającym użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Wadowice24.pl jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

26. Wadowice24.pl oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, toteż sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu. Wadowice24.pl nie odpowiada z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików, komentarzy, opinii, wszelkich innych, jakichkolwiek danych z serwisu (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Wadowice24.pl, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.). Wadowice24.pl nie odpowiada za osiągnięcie przez użytkownika zamierzonego rezultatu w związku z korzystaniem z serwisu. Wadowice24.pl nie odpowiada za czasową lub trwałą niedostępność serwisu.

27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Wadowice24.pl może powiadomić użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do przypadku zaprzestania udostępniania serwisu.

28. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

29. W ramach serwisu Wadowice24.pl zapewnia narzędzie zgłaszania przez użytkowników do wadowice24.pl informacji o złamaniu prawa, naruszenia dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, niniejszego Regulaminu itp. W tym celu wadowice24.pl zapewnia użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie (opcja „zgłoś do usunięcia"). Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. wadowice24.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

30. Wadowice24.ploświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie wadowice24.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wadowice24.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, wadowice24.pl zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Wadowice24.pl nie odpowiada za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu. Korzystanie z serwisu następuje na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu.

31. Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

32. W ramach przewidzianej dla serwisu funkcjonalności Wadowice24.pl może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników wedle odpowiednich kryteriów.

33. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Wadowice24.pl w zakresie usuwania plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo usuwania profili użytkowników (częściowo, w całości, lub ich częściowego lub w całości blokowania, czasowo lub bezterminowo), na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni.

34. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Wadowice24.pl w zakresie usuwania plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, Wadowice24.pl będzie usuwać profile użytkowników, jeśli ich pseudonim jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść pseudonimu nie może naruszać praw osób trzecich.

35. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Wadowice24.pl nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez polskie prawo zakresie:

a. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu;

b. za wszelkie treści (w tym m.in. opisy, komentarze, wpisy, wizerunki, zdjęcia, fotografie) umieszczane przez użytkowników w serwisie, za ich rzetelność, prawdziwość, autentyczność, sposób wykorzystania przez innych użytkowników lub inne podmioty;

b. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich;

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika;

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta lub profilu użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, w szczególności gdy istnieją wątpliwości co do legalności takich treści (np. gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszone zostały prawa innych osób lub użytkownik nie ma praw do publikacji danej treści);

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu, wadowice24.pl w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu z jakiegokolwiek powodu, w tym także, gdy zdarzenia takie są wynikiem zachowań wadowice24.pl (w szczególności gdy niefunkcjonowanie serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działań związanych z podjętymi przez wadowice24.pl pracami modernizacyjnymi, naprawczymi, z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, używania przez użytkownika niewłaściwego sprzętu/urządzeń niezbędnego dla prawidłowego korzystania z serwisu, używania przez użytkownika nieprawidłowego oprogramowania lub z powodu niewłaściwej konfiguracji urządzeń lub oprogramowania uniemożliwiającej lub utrudniającej korzystanie z serwisu, innych zdarzeń, których wadowice24.pl nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec); wadowice24.pl deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez wadowice24.pl płatnych usług w ramach serwisu, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności wadowice24.pl w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać;

g. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie;

h. za usługi świadczone przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Wadowice24.pl (o ile takie usługi są lub będą świadczone, zasady ich świadczenia określa/będzie określać właściwy regulamin, przy czym usługi takie są/będą w serwisie wyraźnie oznaczone;

i. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji dostępnych w serwisie, udostępnianych przez wadowice24.pl;

j. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji, które użytkownicy serwisu podają w swoich profilach (np. komunikatora, stron lub witryn www, w tym strony z blogiem, podanych przez użytkowników itp.),

k. za kopiowanie danych z serwisu, w tym w szczególności treści, wiadomości, komentarzy, wpisów, wizerunków, zdjęć, fotografii i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie (Wadowice24.pl nie ma możliwości zapobieżenia takim działaniom, toteż użytkownik podejmujący decyzję o udostępnieniu własnego profilu użytkownika godzi się na podjęcie takiego ryzyka, co nie oznacza, iż nie będzie uprawniony do dochodzenia pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które niezgodnie z prawem dokonują kopiowania danych z serwisu),

l. za utratę danych zgromadzonych w serwisie, w tym w szczególności w wyniku kradzieży, z powodu awarii sprzętu, siły wyższej, lub innych zdarzeń nie spowodowanych przez Wadowice24.pl.

36. Wadowice24.pl oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez wadowice24.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Wadowice24.ploświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Wadowice24.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Wadowice24.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym Wadowice24.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Wadowice24.pl do przekazania takich danych.

37. Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo wykorzystania serwisu (którejkolwiek jego funkcjonalności) do prowadzenia przez Wadowice24.pl działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i innej o podobnym charakterze wśród użytkowników serwisu (z zastrzeżeniem, iż adresy e-mail użytkowników posiadających konto podane w celu przypomnienia hasła do konta nie będą wykorzystywane w innym celu aniżeli przypomnienie hasła).

38. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie http://www.wadowice24.pl.

39. Wadowice24.pl zastrzega sobie zmiany Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://www.wadowice24.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na powołanej stronie. Każdy użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu. W przypadku zmian regulaminu, każdy użytkownik (w tym posiadający profil użytkownika), który nie zaakceptuje zmian, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystać z serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza, iż użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu, akceptuje jego treść, wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu.

40. Prawem właściwym, któremu podlegać będą wszelkie stosunki prawne wynikające z Regulaminu, jest prawo polskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem lub innym podmiotem dochodzącym roszczeń związanych z korzystaniem lub funkcjonowaniem serwisu rozstrzygać będą, w oparciu o polskie prawo, właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Wadowice24.pl.

41. Regulamin w sposób wyczerpujący reguluje zakres odpowiedzialności Wadowice24.pl w stosunku do użytkownika.

42. Wadowice24.pl nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu.

43. Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo wglądu do własnych informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Pomimo usunięcia tych danych, Wadowice24.pl zastrzega sobie prawo dalszego publikowania komentarzy, opinii, wypowiedzi, artykułu, bloga i innych podobnych treści takiego użytkownika, w zakresie licencji udzielonej przez użytkownika i określonej w punkcie 17 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż dane takie będą publikowane - wedle uznania Wadowice24.pl bądź z podaniem pseudonimu użytkownika, który te dane umieścił lub też bez powołania się na pseudonim.

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Sprawdź nas:
Oferty domów w Wadowicach
duży wybór, najnowsze propozycje, atrakcyjne lokalizacje